شهریار استریو ماهور (سی دی)

عنوان: شهریار
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ایروان چوخورو، حلال ادین بیزلری، میرزه جانی، ابدیت گولویَم من، واقف یایماسی، آغیر دوبیتی، زلفو دارار دار اقلار، اورتا نخجوانی، زیل شرور، توراخانی
شماره: M.CD-9

چاپ