حاج قربان سلیمانی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: حاج قربان سلیمانی
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: موسیقی شمال خراسان(قوچان)، مقام نوایی، مقام شاختایی، زارنجی، بحر طویل، عیب اتمگین در مقام زاهد، مقام لر باشی، گوزل، یا مصطفی مدد در مقام گریلی، گل صنوبر در مقام شاختایی
شماره: M.CD-6

چاپ