علیرضا افتخاری استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: راست پنجگاه، چهارمضراب، درآمد، سماع آسمان، عشاق، فرود، تصنیف آهوی وحشی، شوشتری، راز و نیاز، شوشتری، بختیاری، مثنوی، بیات راجه، چهار مضراب فرود، تصنیف بیا تا گل برافشانیم
شماره: M.CD-5

چاپ