حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: درآمد راست، زنگ شتر، چهار مضراب، بیات کرد، اسمر اسمر، فرود، راک کرشمه صفیر، آواز شوشتر، ترکمن
شماره: M.CD-3

چاپ