شهرام ناظری استریو شهرام (سی دی)

عنوان: شهرام ناظری
استریو: شهرام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شروع اصفهان، اشاراتی به چهارگاه و در انتها در مود دشتی، شروع دشتی پایان ماهور، ماهور، ماهور

چاپ