حافظانه استریو شهرام (سی دی)

عنوان: حافظانه
استریو: شهرام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
آواز استاد بنان (در دستگاه همایون) و سنتور استاد رضا ورزنده
آواز محمودی خوانساری (در دستگاه سه گاه) و تار استاد جلیل شهناز
آواز استاد بنان (در مایه اصفهان) و تار استاد جلیل شهناز
آواز محمودی خوانساری (در مایه شوشتری) و پیانو استاد مرتضی محجوبی

چاپ