استاد شجریان استریو سروش (سی دی) شماره 6

عنوان: استاد شجریان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ماهور (اجرای خصوصی)
نی: محمد موسوی
سه تار: پروز مشکاتیان
اشعار: سعدی، باباطاهر، حافظ، مولوی
تصنیف: علی اکبر شیدا

چاپ