محسن شریفیان استریو سروش (سی دی)

عنوان: محسن شریفیان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آتش باد، خاک خورشید، فانوس، دریایی، ماهی فروش، سیراف، جزیره، لیوا، گفتگو، پریزاد، سی تو

چاپ