گروه مروارید لیان استریو سروش (سی دی)

عنوان: گروه مروارید لیان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: افسون، کوچ، باد شمال، سواحل، سرور، نوای دیدار، آبی دریا، نغمه، هوار، ساحل، ساحل دیگر
موسیقی محلی بوشهر

چاپ