بهرام باجلان استریو سروش (سی دی)

عنوان: بهرام باجلان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه ماهور، تصنیف به گردش فروردین، چهار مضراب داد، داد و شکسته، تصنیف سیل اشک، تصنیف مژده فروردین، چهار مضراب دلکش، دلکش و عراق، تصنیف پیام بهار

چاپ