علیرضا شهاب استریو سروش (سی دی)

عنوان: علیرضا شهاب
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: هر لحظه، به نام آسمان، خطی بر باد، معما، باور کن، قلندرانه، باتو، عاشقانه، نما آهنگ(هر لحظه)

چاپ