سامان احتشامی و ناصر رحیمی استریو سروش (سی دی)

عنوان: سامان احتشامی و ناصر رحیمی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غروب در باغ، شور دشت، روح افزا، موج غم، لبخند شیرین، در میان گلها، نگاه، ابرهای بهار

چاپ