شادانه استریو سروش (سی دی)

عنوان: شادانه
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: الله مزار، بیات، بزم پلتان، گندومرو، مقام نوازی، اشتر خواجو، پلتان سواری، سردار ایواز، شادانه، شاخه های نوایی
موسیقی محلی خراسان

چاپ