پای کوبان استریو سروش (سی دی)

عنوان: پای کوبان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: از آغاز تا پایان، بزم، چوپی، دهل و سورنا، پای کوبان، صحرا، ضرب و دزله، ضرب نرمه نای، ضرب و سورنا، زیما وند
موسیقی محی کردستان

چاپ