کر بی شال استریو سروش (سی دی)

عنوان: کر بی شال
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بهار جلور، آواز آستاره، نصف آستاره، کر بی شال، مقام شالیل، جمبه گل، حنا حنا، سیلوره دان دان، گل بس، کوک مست
موسیقی محلی بختیاری

چاپ