آسمان پر ستاره استریو سروش (سی دی)

عنوان: آسمان پر ستاره
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آفتاب امید، شادی، آفتاب عشق، Instrumental، هجران، تاب عشق، لرزان، باغ مهر، آسمان پر ستاره، شوق سفر
موسیقی محلی لرستان

چاپ