سالار عقیلی استریو سروش (سی دی) شماره 4

عنوان: سالار عقیلی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آتش سودا، حاصل زندگی، شمع سحری، ای دل بشتاب، بانگ نای و نی، بساط گل، نغمه ی همرازان، یاد شهیدان

چاپ