مسعود شعاری استریو سروش (سی دی)

عنوان: مسعود شعاری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
بیات ترک: چهار مضراب، دو ضربی، چهار مضراب
افشاری: رقص چوبی، چهار مضراب
شور: چهار مضراب
ماهور: چهار مضراب
چهارگاه: چهار مضراب، چهار مضراب منصوری
دشتی: کاروان، زرد ملیجه، تمرین، کوهستانی، چهار مضراب
ابوعطا: چهار مضراب، چهار مضراب حجاز
اصفهان: چهار مضراب
شوشتری: به زندان

چاپ