اسدالله ملک استریو سروش (سی دی) شماره 4

عنوان: اسدالله ملک
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دشتی (گریه لیلی)، شور، سه گاه، افشاری

چاپ