اسدالله ملک و فرهنگ شریف استریو سروش (نوار کاست)

عنوان: اسدالله ملک وفرهنگ شریف
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شور، دشتی، چهارگاه، ابوعطا

چاپ