استاد شجریان استریو سروش (سی دی) شماره 2

عنوان: استاد شجریان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چهارگاه، پیش درآمد، ساز آواز، دخترک ژولیده، ساز و آواز، تصنیف صحبت ساقیا

چاپ