استاد شجریان استریو سروش (سی دی) شماره 1

عنوان: استاد شجریان
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سه گاه، بیات زند
قطعه رود، چهار مضراب، تصنیف دیده بی خواب، سرگشته و قبله عشق، چهار مضراب شکسته، تصنیف در خیال

چاپ