علی سهراب و مانی رهنما استریو سروش (سی دی)

عنوان: علی سهراب و مانی رهنما
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مانی رهنما: پرنده، مرگ ماهی ها، سقوط، مرثیه
علی سهراب: دیدار، فردا که نیستی

چاپ