عبدالحسین مختاباد استریو سروش (سی دی)

عنوان: عبدالحسین مختاباد
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف همنوا، ساز و آواز، تصنیف نوبهار عشق، تصنیف سودای دل، تصنیف لاله صبح بهار، ساز و آواز، تصنیف ماجرای دل، تصنیف سرگذشته

چاپ