علیرضا افتخاری استریو سروش (سی دی) شماره 6

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نغمه گر عشق، همای آسمانی، چراغ زندگی، قصه عشق، سرود جاودانه، افسانه، بهشت آرزو، خورشید شبستان

چاپ