مسعود شعاری و کوشان یغمایی استریو سروش (سی دی)

عنوان: مسعود شعاری و کوشان یغمایی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بخش اول (اصفهان)، بخش دوم (سه گاه)

چاپ