حسام الدین سراج استریو سروش (سی دی) شماره 4

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف یار عیار، حیرانی، رند و خرابات، سرمست، گل مهتاب، ماه نو، مشکل عشق، صنم

چاپ