علیرضا افتخاری استریو سروش (سی دی) شماره 5

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خنده ی گل، باغ رویا، خیالستان مستان، خیال انگیز، اشک، کام هزار ساله، خانه برانداز، جام مصفا

چاپ