شهرام ناظری استریو سروش (سی دی) شماره 5

عنوان: شهرام ناظری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه شور با ارکستر، آواز مثنوی با کمانچه، تصنیف ای امان، ادامه آواز مثنوی با کمانچه، تصنیف پیغام سروش، درآمد شور با تار، مقدمه ارکستر پژواک، قطعه پژواک با همراهی سنتور و تنبک، درآمد شور تا آواز، قطعه ارکستری شهناز همراه با آواز، دومضراب سنتور با همنوازی تنبک، آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار، قطعه ارکستری رضوی، آواز رضوی و فرود

چاپ