صدیق تعریف استریو سروش (سی دی) شماره 4

عنوان: صدیق تعریف
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آمات هی آمان، چاوخاس، گله و گله، مطرب حریفان، نارنج و لیمو، آخ لیل داخ لیل، راستای خیابان، شمامه و خال خال

چاپ