اصغر بهاری استریو سروش (سی دی)

عنوان: اصغر بهاری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
آواز ابوعطا: درآمد، ضربی، سیخی، چهارمضراب، حجاز، چهار پاره، مهربانی، یتیمک، رنگ
آواز بیات اصفهان: درآمد، پیش درآمد، درآمد کرشمه، چهار مضراب، بیات راجه، راز و نیاز، مثنوی، اوج چهارمضراب، فرود

چاپ