حسام الدین سراج استریو سروش (سی دی) شماره 2

عنوان: حسام الدین سراج
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سرو خرامان، شور مستی، نغمه مهر، بوی بهشت، حافظ خلوت نشین، جامه دران، میخانه

چاپ