سالار عقیلی استریو سروش (سی دی) شماره 1

عنوان: سالار عقیلی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: از خون جوانان وطن، داغ حسرت، جان عاشقان، سرخوشان، ای زلف سر کج، عشق دیرین، جرعه ای از آسمان، سحر گهان، نگار طالع روشن

چاپ