شهرام ناظری استریو سروش (سی دی) شماره 2

عنوان: شهرام ناظری
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه (اسطوره)، مقدمه شیدا شدم، تکنوازی سه تار، آواز از آن باده ندانم چون فنایم، قطعه تحریر دو صدایی از آن باده، آواز نهفت (چو خورشیدی بر آیم)، مقدمه راز، تصنیف من چه دانم

چاپ