صدیق تعریف استریو سروش (سی دی) شماره 1

عنوان: صدیق تعریف
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیرانه سر، مهتاب، راز پنهان، نرگس مست، نور و نیلوفر، قافله گل

چاپ