علیرضا قربانی استریو سروش (سی دی) شماره 1

عنوان: علیرضا قربانی
استریو: سروش
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قطره های باران، در زیر چتر باران، تابیکران، پرتو باران، تکنوازی سه تار سهراب پور ناظری، آواز باران، سلسله دار، جان و جهان، نقش فرش دل، عاشقان، رامشگر، ای دل

چاپ