فرهنگ شریف استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: فرهنگ شریف
استریو: ایران گام
مدت زمان: 53 دقیقه
آهنگ ها: ابوعطا، همایون

چاپ