مسعود جاهد استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: مسعود جاهد
استریو: ایران گام
مدت زمان: 7 CD
آهنگ ها:
1: دستگاه شور ، آواز دشتی
2: بیات ترک، ابو عطار، کرد بیات
3: آواز افشاری، دستگاه نوا
4: دستگاه ماهور
5: دستگاه همایون، آواز اصفهان
6: دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه
7: راست پنجگاه

آکبند

چاپ