علیرضا افتخاری استریو ایران گام (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: علیرضا افتخاری
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف مهر روز فروز، آواز همایون به همراهی عود، مقدمه سه گاه، آواز سه گاه در آمد زابل به همراهی سنتور، تصنیف سرو سیمین، آواز مویه به همراهی کمانچه، تصنیف سوز و ساز، آواز مخالف به همراهی نی، تصنیف با من، رنگ خراسانی

چاپ