شهرام آبرومند استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: شهرام آبرومند
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تربت لیلی، باده نوشان، ساز و آواز، باده طه هور، ساقی کوثر، ساز و آواز، پنهانک، دولت پاینده

چاپ