علیرضا عصار استریو ایران گام (سی دی) شماره 1

عنوان: علیرضا عصار
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یکی از ما، من بی دل، ای عاشقان، اشتباه بود، چنگ و عود، دام اجل، شکار، آبی نگاه، وطن

آکبند

چاپ