حامی استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: حامی
استریو: ایران گام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حامی، کسی نیست، ترانه سکوت، دیدار، رهگذر، تکنوازی، مقصد، آدمک

چاپ