ام کلثوم استریو ایران گام (سی دی)

عنوان: ام کلثوم
استریو: ایران گام
مدت زمان: 51 دقیقه
آهنگ ها: آهنگاهای بی کلام: الف لیله و لیله، سیره الحب، بعید عنک، حیرت قلبی، التوبه، لامونی الناس

چاپ