فرزام سلامی و بامداد ملکی استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: فرزام سلامی و بامداد ملکی
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
سه گاه: درآمد(چند ضربی)، بداهه نوازی(کرشمه زنگوله)، هفت ضربی(بر اساس زنگ شتر)، بداهه نوازی(زابل مویه)، پنج ضربی(بر اساس زابل مویه)، بداهه نوازی(مخالف)، دو ضربی(مخالف)
مایه دشتی: قطعه‌ی پدر، بداهه نوازی(حاجیانی دشتی)، شش ضربی
نوا: ضربی بداهه نوازی(بر اساس گردانیه)، بداهه نوازی(درآمد گردانیه)، شانزده ضربی(بر اساس نهفت و نشابورک)، بداهه نوازی(مجلسی عشاق)، قطعه اکنون

آکبند

چاپ