علی جعفری پویان استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: علی جعفری پویان
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: رد انگشتان من (قطعات کوتاه با ویولن)

چاپ