پوریا پور ناظری و مهدی حسینی استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: پوریا پور ناظری و مهدی حسینی
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: زمین را آرام کنیم(بداهه نوازی تنبور و تنبک)

آکبند

چاپ