احمد عبادی استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: احمد عبادی
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تکنوازی سه تار

چاپ