مرتضی محجوبی استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: مرتضی محجوبی
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: افشاری، بیات ترک، چهارگاه، دشتی، همایون، بیات اصفهان، اصفهان

چاپ