مسعود ارزانلو استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: مسعود ارزانلو
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 56 دقیقه
آهنگ ها: حزن و خروش، پاره کردن پیله تکرار، سکون تا ثریا، ئاسو(افق)، رهایی، طغیان

آکبند

چاپ