جهانگیر نصری اشرفی استریو آوای خورشید (سی دی)

عنوان: جهانگیر نصری اشرفی
استریو: آوای خورشید
مدت زمان: 56 دقیقه
آهنگ ها: عیوض خان، حجو خان، خان کل میشی، لیاره، ممزمون آقا، امیره ساسان، پهلوان

چاپ